سیدحسین میرظفرجویان (رزومه)

رزومه مدیرعامل سیدحسین میرظفرجویان لیست کتابهای تالیف شده توسط سیدحسین میرظفرجویان ردیف نام کتاب مولف دروس ارائه شده ناشر 1 اکسپو (نمایشگاه جهانی) سید حسین میرظفرجویان       مطالعات تطبیقی  و آشنایی  با اکسپو ها نشر بازرگانی سال 94 2 اصول و فنون برگزاری نمایشگاهها  سید حسین میرظفرجویان اصول و فنون حضور موثر در نمایشگاه  اصول وفنون برگزاری نمایشگاه برگزاری نمایشگاههابازاریابی ... ادامه مطلب